Regulamin sklepu

I. DEFINICJE

II. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

IV. ZAŁOŻENIE KONTA W SKLEPIE

V. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

VI. CENY I PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

VII. KARTY PODARUNKOWE

VIII. DOSTAWA I ODBIÓR TOWARÓW

IX. ZWROTY TOWARÓW – ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

X. REKLAMACJE TOWARÓW

XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

XII. PRAWA AUTORSKIE

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

I. DEFINICJE

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – Dawid Baran, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Polana u Barana – Dawid Baran, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP 5010049016, REGON 383691013, adres: ul. Janusza Meissnera, nr 2B, lok. 14, 60-408 Poznań, e-mail: online@polanaubarana.pl tel. (+48) 886 682 216.
 3. Klient – każdy podmiot przeglądający asortyment w Sklepie oraz dokonujący zakupów (dalej zwany także „Użytkownikiem”).
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.polanaubarana.pl.
 5. Sklep stacjonarny – placówka handlowa prowadzona przez Sprzedawcę pod szyldem „Polana u Barana”, pod adresem: ul. Katowicka 81C/106, 61-131 Poznań.
 6. Towar – produkt oferowany do sprzedaży w Sklepie.
 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego w formie Sklepu systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towaru lub towarów ze sprzedawcą.
 10. Konto – konto klienta w Sklepie, założone przez Klienta i zawierające podane przez niego dane oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach.
 11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do Koszyka oraz wybór warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy oraz płatności.
 13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Towarów.
 14. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Towaru - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 15. Administrator - Dawid Baran – Sprzedawca, którego dane identyfikacyjne i kontaktowe podano w pkt. 2 powyżej.
 16. Autopay S.A. - Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP: 585-13-51-185; wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/2013, do rejestru instytucji pożyczkowych pod numerem RIP000109, do rejestru pośredników kredytowych pod numerem RPK002057, do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 11050; operator płatności elektronicznych.

 

II. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sklep internetowy Polana u Barana, działający pod adresem internetowym www.polanaubarana.pl, prowadzony jest przez Sprzedawcę, którego dane identyfikacyjne i kontaktowe podano w pkt. I.2 powyżej.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszelkich osób korzystających ze Sklepu i określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w Sklepie, zasady składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży Towarów.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu.
 4. Informacje o Towarach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Towary w Sklepie opisane są w możliwie najbardziej szczegółowy sposób, a dotyczy to w szczególności ich właściwości, ceny, materiału wykonania itd. W przypadku roślin opis dotyczy grupy zbliżonych do siebie podobieństwem sadzonek (chyba że opis konkretnego produktu stanowi inaczej).
 6. Towary mogą się nieznacznie różnić od tych widocznych na zdjęciach w Sklepie ze względu na ich specyfikę (np. rośliny – jako ulegające wzrostowi i innym zmianom), lub sposób wykonania (np. rękodzieło). W przypadku sadzonek roślin, w Sklepie prezentowane są zdjęcia poglądowe, przedstawiające grupę zbliżonych do siebie podobieństwem sadzonek. Dostarczony towar może się różnić od prezentowanego na zdjęciu – powinien być jednak do niego możliwie maksymalnie zbliżony.
 7. Sklep zastrzega sobie możliwość tymczasowego ograniczenia zakresu dostępnych Towarów ze względu na sezonowe ryzyko związane z ich wysyłką (jak np. zbyt niskie temperatury uniemożliwiające wysyłkę roślin), a także ograniczenia opcji dostawy dla niektórych Towarów ze względu na brak możliwości ich wysłania w określony sposób, uzasadniony ich specyfiką.

 

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Polana u Barana – Dawid Baran umożliwia przeglądanie zakresu dostępnych do sprzedaży Towarów oraz zawieranie Umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internet, a także świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.
 2. Dostęp do Sklepu jest otwarty, tzn. każdy Użytkownik ma do niego pełny dostęp, bez konieczności rejestracji Konta. Złożenie Zamówienia na Towary dostępne w asortymencie Sklepu wymaga natomiast założenia Konta albo podania niezbędnych danych osobowych i adresowych, umożliwiających jego realizację bez zakładania Konta.
 3. Użytkownik Sklepu zobowiązany jest do:
  1. Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa
  2. Korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania
  3. Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej
  4. Korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Administratora Sklepu
  5. Korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu tylko do użytku własnego.
 4. Kontakt ze Sklepem możliwy jest telefonicznie, mailowo oraz przez formularz kontaktowy na stronie internetowej Sklepu. Użytkownik może znaleźć informację o danych kontaktowych na stronach internetowych Sklepu oraz w pkt. I.2 Regulaminu.

 

IV. ZAŁOŻENIE KONTA W SKLEPIE

 1. Założenie konta w Sklepie jest możliwe przez wypełnienie formularza rejestracji, co wymaga podania następujących danych:
  1. Adres e-mail Użytkownika
  2. Hasło (stworzone przez Użytkownika).
 2. W celu potwierdzenia wprowadzonych danych, pełne wykorzystanie Konta będzie możliwe po jego aktywacji na podstawie linka otrzymanego na podany adres e-mail.
 3. Założenie Konta jest darmowe.
 4. Logowanie się na Konto następuje po podaniu loginu (adresu e-mail) i hasła. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie Sklepu, wiadomości e-mail na adres online@polanaubarana.pl lub pisemnie na adres poddany w pkt. II. 2 Regulaminu.

 

V. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Sklep umożliwia składanie zamówień na Towary na stronie Sklepu.
 2. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności zakładania Konta w Sklepie (zakupy bez rejestracji).
 3. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki i systemowego wygenerowania faktury VAT albo paragonu fiskalnego.
 4. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie, w szczególności w zakresie ich ilości, kolorystyki, rozmiarów, a następnie przejść do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji.
 5. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Potwierdzam zakup” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „Potwierdzam zakup” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Towarów oraz kosztów ich dostawy, o czym Klient zostaje poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem zamówienia.
 6. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia stanowi ofertę złożoną Polana u Barana - Dawid Baran co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią zamówienia oraz niniejszym Regulaminem.
 7. W momencie złożenia zamówienia zgodnie z pkt 5 powyżej Klient otrzyma na podany adres e-mail wiadomość zawierającą informacje dotyczące złożonego zamówienia („Potwierdzenie złożenia zamówienia”). Wiadomość ta stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta.
 8. Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia lub odmowę przyjęcia oferty Klienta złożonej drogą elektroniczną albo odmowę przyjęcia oferty Klienta, na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia między Klientem oraz Polana u Barana – Dawid Baran umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.
 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Klienta zamówieniem.
 10. Bez uszczerbku dla uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia wysyłki zamówienia. W tej sprawie Klient powinien skontaktować się ze Sklepem przez jedną z możliwych form kontaktu (mailowo, telefonicznie lub przez formularz kontaktowy).
 11. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, gdy:
  1. dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę towaru
  2. transakcja płatności nie została autoryzowana w systemie płatności elektronicznych
  3. płatność za zamówienie nie została uiszczona w terminie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia przy wyborze szybkiej płatności elektronicznej oraz 5 dni kalendarzowych przy wyborze płatności przelewem zwykłym.
 12. Kupujący działający jako przedsiębiorca, który zamierza nabyć Towary w Sklepie Internetowym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zobowiązany jest przekazać dane umożliwiające Sprzedającemu wystawienie faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przed zawarciem umowy sprzedaży Towarów (w trakcie składania zamówienia).

 

VI. CENY I PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE 

 1. Informacja o cenie zakupu Towaru podawana na stronie Sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów, wskazanego w pkt VI. 8. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od ewentualnych zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia.
 2. Ceny w Sklepie są podane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 3. Na ostateczną kwotę do zapłaty składa się cena Towarów, pomniejszona o wszelkie ewentualne rabaty oraz powiększona koszty dostawy. O całkowitej kwocie do zapłaty Klient informowany jest w trakcie składania zamówienia na stronach Sklepu, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Klient może uiścić opłatę za zamówione Towary oraz koszty wysyłki wedle własnego wyboru, spośród następujących dostępnych metod płatności:
  1. Przelewem bankowym w systemie szybkich płatności elektronicznych. Operatorem systemu płatności elektronicznych dla Sklepu internetowego jest Autopay S.A. W przypadku wyboru tej formy płatności, Klient zostanie przekierowany do formularza zapłaty, przy czym płatność może nastąpić tylko po akceptacji przez Klienta regulaminu tej formy płatności dostarczonego przez operatora płatności. Realizacja zamówienia rozpocznie się po zaksięgowaniu poprawnie przeprowadzonej płatności na rachunku Polana u Barana – Dawid Baran lub podmiotów pośredniczących w płatności. Brak otrzymania płatności w terminie
   2 dni roboczych od złożenia zamówienia spowoduje anulację zamówienia.
  2. Przelewem bankowym zwykłym, zrealizowanym na konto bankowe Polana u Barana – Dawid Baran, którego numer wskazany będzie w formularzu składania zamówienia oraz na stronie Sklepu. Płatność powinna zostać zrealizowana przez Klienta niezwłocznie. Realizacja zamówienia rozpocznie się po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sklepu. Brak zaksięgowania płatności na rachunku Sklepu w terminie 5 dni od złożenia zamówienia spowoduje jego anulację.
  3. Voucher (karta podarunkowa) – zgodnie z warunkami opisanymi w pkt. VII niniejszego Regulaminu.
  4. Wybierając płatność elektroniczną za pomocą Autopay S.A. klient może skorzystać z dostępnych metod płatności takich jak: BLIK, szybki przelew internetowy (z jednego z dostępnych banków), płatność kartą (Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic), GooglePay, ApplePay, PayPo. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, jeśli z przyczyn od niego niezależnych niektóre z metod płatności będą chwilowo niedostępne. Sprzedawca może udostępnić Klientom inne formy płatności udostępnione przez Autopay S.A.
 5. Polana u Barana – Dawid Baran zastrzega sobie prawo do:
  1. Wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży
  2. Zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie
  3. Przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, w tym:
   1. Redukcji cen wszystkich Towarów
   2. Redukcji cen określonej grupy Towarów
   3. Udostępniania kodów rabatowych procentowych i kwotowych, nieograniczonych albo ograniczonych do określonej grupy Klientów, grupy Towarów lub wartości zamówienia
   4. Czasowego zwolnienia Klientów z ponoszenia kosztów wysyłki i dostawy Towarów Zasady skorzystania z promocji są zawsze określone w jej warunkach.
 6. Wskazane w pkt. 5 zmiany nie będą naruszały praw osób, które zawarły umowy sprzedaży Towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

 

VII. KARTY PODARUNKOWE

 1. Polana u Barana – Dawid Baran oferuje w sprzedaży karty podarunkowe (dalej zwane „Voucherami”), które mogą być formą płatności wykorzystaną podczas zakupów w Sklepie on-line albo sklepie stacjonarnym.
 2. Voucher dostępny jest w określonych kwotach w formie kodu. W przypadku zakupów w Sklepie internetowym, kod należy podać podczas składania zamówienia. W przypadku zakupów stacjonarnych, Voucher należy okazać w formie papierowej podczas płatności lub na Urządzeniu mobilnym.
 3. Voucher można wykorzystać jednorazowo, jedynie w całości. Wartość zamówienia w Sklepie internetowym nie może być niższa od wartości vouchera (nie licząc kosztów wysyłki). Podczas zakupów w Sklepie stacjonarnym, jeżeli wartość zakupów jest niższa niż wartość Vouchera, to cała wartość Vouchera zostaje uznana za wykorzystaną. Jeżeli wartość zakupów jest wyższa niż wartość Vouchera, wartość Vouchera jest odejmowana od wartości zakupów i pozostała kwota pozostaje do opłacenia.
 4. Voucher nie podlega wymianie na inne środki pieniężne.
 5. Wykorzystując Voucher w procesie zamówienia lub zakupu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z warunkami wykorzystania oraz je zaakceptował.

 

VIII. DOSTAWA I ODBIÓR TOWARÓW

 1. Towary dostarczane są na adres na terenie Rzeczypospolite Polskiej, wskazany przez Klienta w zamówieniu. Szacowany termin dostawy Towarów określony jest w podsumowaniu zamówienia, przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia poprzez skorzystanie z przycisku „Potwierdzam zakup”.
 2. Klient wybiera metodę dostawy zamówienia w formularzu składania zamówienia spośród następujących dostępnych:
  1. Dostawa przez firmę kurierską
  2. Dowóz Towarów na terenie Poznania i okolic przez lokalnego przewoźnika – dostępny dla wybranych kodów pocztowych
  3. Odbiór osobisty w Sklepie stacjonarnym.
 3. Poprzez złożenie zamówienia z dostawą Klient udziela Sprzedawcy pełnomocnictwa do zawarcia w jego imieniu umowy o świadczenie usług z wybranym przewoźnikiem.
 4. Opłaty za wysyłkę i dostawę Towarów służą jedynie pokryciu kosztów pakowania i transportu zakupionych Towarów i podawane są do wiadomości Użytkownika w trakcie składania zamówienia.
 5. Przewidywany czas realizacji zamówienia jest podawany do wiadomości Użytkownika w czasie składania zamówienia i w żadnym przypadku nie powinien przekroczyć 20 dni roboczych, chyba że co innego wynika z indywidualnych ustaleń z danym Użytkownikiem.
 6. W przypadku zamówienia obejmującego Towary z różnym terminem wysyłki, zamówienie zostanie wysłane w jednej przesyłce gdy Towar z najpóźniejszym terminem wysyłki będzie gotowy – chyba, że co innego zostanie indywidualnie ustalone z danym Użytkownikiem.
 7. Jeśli zaistnieje taka konieczność (ze względów bezpieczeństwa Towarów w transporcie) Sklep zastrzega sobie możliwość wysyłki Towarów jednego zamówienia w kilku przesyłkach, o czym Klient zostanie poinformowany w wiadomości e-mail.
 8. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia otrzymanej paczki i jej zawartości. O ewentualnych uszkodzeniach (zarówno opakowania, jak i zawartości paczki) Klient jest zobowiązany poinformować Sklep (mailowo lub telefonicznie) w terminie 2 dni od otrzymania paczki. W razie uszkodzenia przesyłki Klient ma obowiązek sporządzić z kurierem odpowiedni protokół w tym zakresie.

 

IX. ZWROTY TOWARÓW – ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, na zasadach opisanych poniżej.
 2. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów przysługuje Konsumentowi w terminie 14 dni od dnia odebrania Towarów.
 3. Jako Towary znacznie narażone na uszkodzenie oraz szybko psujące się, rośliny żywe wyłączone są z prawa odstąpienia od umowy.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 5. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, który dostępny jest na stronie internetowej Sklepu, jednak nie jest to obowiązkowe. Konsument może również wypełnić i przesłać skanem formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie pocztą elektroniczną na adres e-mail: online@polanaubarana.pl. Sklep odeśle wówczas potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy oraz instrukcje odnośnie dalszego postępowania.
 6. Termin do odstąpienia uważa się za zachowany, jeśli Klient poinformuje Sklep o skorzystaniu z przysługującego mu prawa przed jego upływem.
 7. Klient odsyła Towary, co do których następuje odstąpienie od umowy na adres: Polana u Barana, ul. Katowicka 81C/106, 61-131 Poznań. Wysyłka powinna nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Dla zachowania terminu wiążący jest termin nadania przesyłki.
 8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.
 9. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Klienta od umowy Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 10. W przypadku zwrotu tylko części zamówienia, poniesione przez Klienta koszty wysyłki nie zostaną zwrócone.
 11. W razie skutecznej realizacji przez Klienta prawa do odstąpienia od umowy, zwrot na jego rzecz ceny za Towar zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W przypadku płatności za zamówienie kartą płatniczą zwrot zostanie zrealizowany na rachunek przypisany do tej karty. W przypadku płatności kartą podarunkową zwrot nastąpi również na kartę podarunkową z 1-miesięcznym terminem ważności. Wykorzystane w zamówieniu rabaty nie ulegają zwrotowi.
 12. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanych Towarów.
 13. Klienci odpowiadają za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 14. Postanowienia niniejszego pkt. IX stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

X. REKLAMACJE TOWARÓW

 1. Polana u Barana – Dawid Baran odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towarów na zasadach określonych w powszechnie obowiązującym prawie, w szczególności w Kodeksie Cywilnym oraz Ustawie z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta.
 2. Konsument może zareklamować każdy towar zakupiony w Sklepie z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych przepisami prawa, jeśli Towar posiada wady, które stanowią o jego niezgodności z zawartą umową sprzedaży.
 3. Konsument może złożyć reklamację:
  1. Pisemnie na adres: Polana u Barana, ul. Katowicka 81C/106, 61-131 Poznań
  2. Elektronicznie, wysyłając e-mail na adres online@polanaubarana.pl
  3. Elektronicznie, wysyłając wiadomość przez formularz kontaktowy na stronie internetowej Sklepu.
 4. W celu umożliwienia rozpatrzenia reklamacji Konsument może zostać zobowiązany do dostarczenia Towaru podlegającego reklamacji na wskazany przez Sklep adres. Koszty wysyłki i dostawy w tej sytuacji pokrywa Sklep.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbki w kondycji zakupionych w Sklepie roślin, wynikające z nieodpowiednich środków pielęgnacji, użytych przez Klienta.
 6. Jeżeli Towar ma wady, Konsumentowi przysługują następujące roszczenia:
  1. Obniżenie ceny Towaru lub odstąpienie od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar na nowy wolny od wad albo wadę usunie, albo
  2. Żądanie wymiany Towaru na nowy, wolny od wad albo usunięcia wady.
 7. Konsument otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego albo od dnia otrzymania paczki z reklamowanym produktem, jeśli ma miejsce sytuacja, o której mówi pkt. X.4 niniejszego Regulaminu.
 8. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany.
 9. Konsumentowi przysługują następujące, pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów:
  1. Zwrócenie się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 23.09.2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), tj. np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Poznaniu.
  2. Wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
  3. Zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów. Bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne (np. Federacja Konsumentów).
 10. Wymienione w pkt. 8 sposoby są dobrowolne i ich zastosowanie wymaga zgody obu stron.
 11. Postanowienia pkt. X.1-9 stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sklep świadczy na rzecz klientów drogą elektroniczną następujące usługi:
  1. Umożliwienie zawierania umów sprzedaży na odległość Towarów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa
  2. Umożliwienie zakładania kont Klienta w Sklepie
  3. Przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej Towarów
 2. Konsument ma prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy sprzedaży Towarów w Sklepie na warunkach zgodnych z niniejszym Regulaminem oraz odpowiednimi przepisami prawa, a także jest uprawniony do zażądania zaprzestania przez Sklep świadczenia usług wymienionych w pkt. X.1.a oraz X.1.c.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień́ na Towary, niezbędne są:
  1. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką̨ internetową umożliwiającą edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Google Chrome, Opera, FireFox lub podobne)
  2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
  3. Włączona obsługa plików typu cookies
  4. Wyłączona blokada wyskakujących okienek w przeglądarce internetowej.
 4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail Sklepu telefonicznie. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony wedle wyboru Klienta, telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.
 5. Polana u Barana – Dawid Baran informuje, że w zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, może wprowadzać do systemu teleinformatycznego którym posługuje się Klient, pliki cookies, które nie są składnikiem treści świadczonych przez Sklep usług, a które umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta wchodzącego na strony Sklepu i są wykorzystywane przez Sklep w celu ułatwienia Klientowi korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów na stronach Sklepu. Klient może w każdym momencie wyłączyć możliwość korzystania przez Sklep z cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

 

XII. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów, zdjęć, zamieszczanych na stronie Sklepu internetowego (za wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych w Sklepie Internetowym, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Polana u Barana – Dawid Baran.
 2. Klienci mogą korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach internetowych Sklepu jedynie w zakresie: a. dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27.07.2001 r. o ochronie baz danych; b. na zasadzie udzielonej licencji w zakresie: skorzystania z Usług Elektronicznych, zawarcia i wykonania umowy na świadczenie Usług Elektronicznych oraz Umowy Sprzedaży, na potrzeby własne i w celu niekomercyjnym oraz w czasie niezbędnym do realizacji wskazanych umów.
 3. W szczególności zabronione są dokonywane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Polana u Barana – Dawid Baran: reprodukcja, kopiowanie, przekazywanie, dystrybuowanie lub przechowywanie części lub całości zawartości strony internetowej Sklepu, o ile nie zastrzeżono inaczej w Regulaminie – w szczególności w zakresie prawa do pobrania i przechowywania Regulaminu.
 4. Klient, umieszczając w ramach Sklepu lub realizacji Usługi Elektronicznej jakiekolwiek treści, w szczególności grafiki, komentarze, opinie lub wypowiedzi udziela niniejszym Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usług Elektronicznych (w tym funkcjonowaniem i rozwojem Sklepu), a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako Administratora danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży i Umowy o świadczenie usług elektronicznych. Administrator stosuje odpowiednie środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę powierzonych mu danych.
 3. Dane osobowe pozyskane w ramach Sklepu, na podstawie aktywności Klienta w Internecie lub w Sklepie stacjonarnym będą przetwarzane przez Sprzedawcę tylko w konkretnych, określonych w ramach poszczególnych formularzy celach.
 4. Klientowi co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 5. Dodatkowe informacje w zakresie dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w „Polityce Prywatności” zamieszczonej na stronach internetowych Sklepu.

 

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zakup Towarów w Sklepie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem podczas składania zamówienia.
 2. Polana u Barana - Dawid Baran zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany Regulaminu (z zastrzeżeniem pkt. XIV.4). O wszelkich ewentualnych zmianach w Regulaminie, Klienci posiadający Konto w Sklepie zostaną poinformowani w wiadomości e-mail. W przypadku braku akceptacji wprowadzanych zmian, Klientowi przysługuje uprawnienie do usunięcia Konta w każdym czasie.
 3. Do umowy sprzedaży Towarów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa sporządzana jest w języku polskim.
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.
 5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.
 6. Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.

 

Regulamin sklepu internetowego Polana u Barana w powyższym brzmieniu, w formacie PDF można pobrać [tutaj].

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl